wz

Nìmecko

Böhmerwaldturm


Mohutná døevìná rozhledna Böhmerwaldturm, na vrchu Ebene (894 m), byla postavena v roce 1983, prý i proto, aby se rodáci z bývalých Sudet mohli dívat do kdysi rodného kraje - do Èech. Rozhledna stojí jen asi kilometr od hranice, nad nìmeckou obcí Stadlern, ze které k ní vede asi 3 km dlouhá znaèená cesta (èervená TZ).
Do obce se dostaneme napøíklad z Domažlic pøes hr. pøechod Lísková-Waldmünchen (asi 45 km). Auto mùžeme zaparkovat u firmy MMM (Hauptstrasse 2). Na zmiòovanou èervenou se dostaneme po cestì do kopce vedoucí kolem plotu u posledních domù (asi 500 m).Böhmerwaldturm, Nìmecko Böhmerwaldturm, Nìmecko Böhmerwaldturm, Nìmecko Böhmerwaldturm, Nìmecko Böhmerwaldturm, Nìmecko